©2014-2019, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẠ HÒA
Địa chỉ: Khu 10 – Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3883156